تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
فقه و حقوق اسلامی 
مدرسه عالی شهید مطهری ره 
 
خارج 
 
 
 
 
سطح 1