سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی  
مربی و مشاور تربیتی و آموزشی 
1380/07/01 
1389/03/31 
مربی و مشاور 
همکاری 
مرکز پاسخگویی مسائل شرعی 09650 
کارشناس 
1384/03/31 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
کارشناس احکام 
تدریس 
مدارس علوم و معارف اسلامی 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اخلاق، احکام، منطق، ادبیات عرب 
تدریس 
مدارس علوم و معارف اسلامی 
مدرس 
 
 
مفردات قرآن، فقه الحدیث،